Vedtægter  for Ølgod Gymnastik- og Ungdomsforening

§ 1

Ølgod Gymnastik- og Ungdomsforening, der har hjemsted i Varde Kommune, er stiftet i 1908. Foreningen er tilsluttet Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger og andre relevante forbund.

§ 2

Ølgod Gymnastik- og Ungdomsforening er en almennyttig forening, og foreningens formål er at fremme det frie, folkelige foreningsarbejde. Dette søges nået gennem folkelig oplysning, idræt og andet kulturelt arbejde.

§ 3

Som aktivt medlem kan bestyrelsen optage enhver, der er aktiv i foreningen. Optagelse af passive medlemmer kan ske uanset alder. Passive medlemmer har ingen adgang til selve idrætsudøvelsen, men er valgbare til bestyrelsesarbejde.

§ 4

Bestyrelsen kan udelukke et medlem af foreningen, såfremt den finder grund dertil. Udelukkelsen skal forelægges på det nærmest følgende bestyrelsesmøde. 

§ 5

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, og der afholdes generalforsamling én gang årligt inden udgangen af maj måned. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Under ansvar for denne ledes foreningen af bestyrelsen, der har den udøvende myndighed i alle foreningens anliggender. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsens flertal ønsker det, eller når mindst 25% af de aktive medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. Indkaldelsen sker efter annoncering med mindst 10 dages varsel. Personer bosiddende inden for foreningens område kan optages som støttemedlemmer ved henvendelse til et af bestyrelsens medlemmer. Kun aktive og støttemedlemmer har stemmeret ved generalforsamlingen. 

§ 5-A Digital generalforsamling. 

Bestyrelsen kan beslutte, at der udelukkende afholdes en digital generalforsamling.

Stk. 2. Beslutningen efter stk. 1 kan alene træffes, såfremt en fysisk generalforsamling ikke kan afholdes som følge af force majeure, herunder ved myndighedspåbud.

Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de digitale systemer og medier, der skal anvendes i forbindelse med den digitale generalforsamling efter stk. 1. Bestyrelsen skal ved en digital generalforsamling sikre, at generalforsamlingen afvikles på betryggende vis, herunder at vedtægternes øvrige bestemmelser om generalforsamlingens afvikling iagttages. Det anvendte system skal være indrettet på en sådan måde, at der sikres betryggende deltagelse og afvikling under hensyntagen til medlemmernes ret til at ytre sig og stemme på generalforsamlingen.

Stk. 4. Bestyrelsen skal gøre foreningens medlemmer bekendt med, at der afholdes en digital generalforsamling i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen.

Stk. 5. Bestyrelsen skal oplyse foreningens medlemmer om, hvordan digitale systemer skal anvendes i forbindelse med generalforsamlingen. Foreningens medlemmer skal ligeledes oplyses om, hvordan de tilmelder sig den digitale generalforsamling, og hvordan de kan finde oplysninger om fremgangsmåden ved generalforsamlingen.

Stk. 6. Det digitale system skal på pålidelig måde kunne fastslå, hvem der deltager i generalforsamlingen, således der undgås uvedkommendes deltagelse. Systemet skal ligeledes sikre muligheden for hemmelig afstemning.”

 

§ 6

Bestyrelsen består af 4 på generalforsamlingen valgte medlemmer, valgperioden er 2 år, lodtrækning det første år, samt formændene for hvert af de af foreningens nedsatte udvalg. Begge køn bør så vidt mulig være  repræsenteret i bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig selv således, at de 4 på generalforsamlingen valgte medlemmer besætter henholdsvis posten som formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen er forpligtet til at virke for de i § 2 omtalte virkefelter.

§ 7


Dagsorden for generalforsamlingen
1. Valg af dirigent
2. Beretning fra formanden og udvalgsformændene fremlægges til godkendelse
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse – og udvalgsmedlemmer
6. Valg af 1 suppleanter
7. Valg af 2 revisorer samt revisorsuppleant
8. Eventuelt

 

§ 8

Udvalgsmedlemmernes valgperiode er på 2 år. Der vælges tillige 1 suppleant i lige år til hvert af udvalgene.
Udvalgsformændene medbringer hvert år til generalforsamlingen en skriftlig beretning, der afleveres til
sekretæren. Udvalgene konstituerer sig selv. Foreningens formand har ret til at overvære alle udvalgsmøder.

§ 9

Der nedsættes følgende udvalg:

  1. Gymnastikudvalg, der består af op til 7 medlemmer
  2. Svømmeudvalg, der består af op til 8 medlemmer
  3. Folkedanserudvalget, der består af op til 5 medlemmer
  4. Løb og motionsudvalg, der består af op til 5 medlemmer
  5. Esport udvalg, der består af op til 7 medlemmer

 

Bestyrelsen kan ved nye tiltag beslutte, at der oprettes nye udvalg.

§ 10

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 5 af dens medlemmer, heriblandt formanden er til stede. Over bestyrelsens handlinger føres en protokol. Foreningen tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen i forening eller ved en af disses forfald af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer. 

§ 11

Foreningens regnskabsår er fra 1. april til den 31. marts. Bestyrelsen skal inden generalforsamlingen afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. marts til revisionen. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning og underskrift. Foreningens midler skal være anbragt i et anerkendt pengeinstitut med undtagelse af den nødvendige kassebeholdning. 

§ 12

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, jfr. § 7. Revisorerne skal hvert år inden generalforsamlingen gennemgå det samlede regnskab og påse at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

 

§ 13

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden

§ 14

Til ændring af disse vedtægter kræves mindst 2/3 flertal på en generalforsamling, mens alle andre afgørelser træffes ved relativt flertal. Vedtægtsændringer skal endvidere fremsendes til Varde Kommune,

Folkeoplysningsudvalget, før de er gyldige, for at sikre at de til stadighed opfylder lovens krav. Foreningen kan opløses efter vedtagelsen på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 3 højst 6 ugers mellemrum, når 2/3 af de mødte stemmeberettigede stemmer for.

§ 15

Sammenslutning med andre foreninger eller organisationer kan ske ved vedtægtsændringer. I tilfælde af foreningens opløsning overdrages eventuelle ejendele til velgørenhed for tidligere Ølgod Kommunes ungdomsarbejde.

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 22. maj 2024